ข่าวสังคม

พระครูปราการคีรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดด่านสิงขร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ นายสมชาย ปี่แก้ว นายก อบต.คลองวาฬ นางบุญเยี่ยม วินิจ นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ พนักงานเทศบาล อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1, 3, 6, 7, 9 คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อาวุโสในชุมชนพุทธศาสนิกชน เด็กและเยาวชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ประกอบพิธีทางศาสนา ในโครงการส่งเสริมอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 และส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์ในการเกื้อหนุนชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน การปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และเป็นส่วนสำคัญของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่จะขับเคลื่อนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในดำรงชีวิต จนเป็นวิถี เกณฑ์ชี้วัดด้านปฏิบัติศาสนากิจ ประเพณี และวัฒนธรรม นอกจากนี้มีข้าราชการ ภาคีการพัฒนา ทั้ง 7 ภาคีและพุทธศาสนิกชน มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง แสดงออกถึงความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธา ในสถาบันหลักของชาติ และความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ