สภาวัฒนธรรมหัวหิน มอบทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาทให้กับนักเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 311 คน มีนายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน พระครูโอภาสกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็ก นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน คณะครูนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางลิษา อึ้งเห่ง กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ดำเนินการโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมกับพระครูโอภาสกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็ก ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตอำเภอหัวหิน จำนวน 43 สถาบัน รวม 311 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 311,000 บาท ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาทงาม มีความกตัญญูรู้คุณ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ให้กระทำความดี รู้รักสามัคคีและปลูกจิตสำนึกให้สืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์และรักษาศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป.

ข่าวแนะนำ