หัวหินจัดสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นำถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สนามโรงเรียนหัวหิน พร้อมกล่าวให้โอวาท โดยโรงเรียนหัวหินจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 112 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี มีว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหัวหิน นายอมร พัฒน์ทอง รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 1,425 คน ร่วมประกอบพิธี กล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ประธานในพิธีมอบเข็มลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2565 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จากประกาศการคัดเลือกลูกเสือที่กระทำตัวเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือไทย มีลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 2 โรงเรียนหัวหินจำนวน 2 ราย และชั้นที่ 3 จำนวน 1 ราย

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง เป็นปี ที่ 112 ของการลูกเสือไทย สำหรับในปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนและผู้นำสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อฝึกทักษะความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม อันเป็นแนวทาง ในการที่จะฟื้นฟูพัฒนากิจการลูกเสือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติที่มีต่อคณะลูกเสือไทย นอกจากการพัฒนาฟื้นฟูกิจการลูกเสือแล้ว ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นยเพื่อสร้างความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของคณะลูกเสือทั้งปวง.

สุทธิศรี อนุคฤหานนท์….รายงาน

ข่าวแนะนำ