ประจวบฯ เคาะประตูบ้านเสริมอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.เกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมกลุ่มงานสารสนเทศฯ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด หนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ผ่านการบำบัด พื้นที่บ้านแพรกตะคร้อ หมู่ 11 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมอบอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพแก่ 2 ครัวเรือน ได้แก่ อาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และอาชีพช่างตัดผม ซึ่งเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดมีรายได้ และยินดีที่จะนำโอกาสนี้เป็นช่องทางลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในการช่วยเหลือครอบครัวและสังคมตามกำลังความสามารถ

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อช่วยเหลือ เฝ้าระวังและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ผ่านการบำบัดได้ประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ และมีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่งเป็นผู้ผ่านการบำบัดพื้นฟูยาเสพติดในระบบใดก็ได้ ในปี 2563 – 2565 โดยมีเอกสารหลักฐานยืนยัน มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความตั้งใจในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นผู้ไม่มีอาชีพหรือสูญเสียอาชีพไปเพราะการเข้ารับการบำบัดพื้นฟูยาเสพติด มีความประพฤติดี ทั้งในระหว่างการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูและหลังการบำบัดฟื้นฟู โดยมีผู้ปกครองหรือผู้นำชุมชนให้การรับรองและการสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบอาชีพของเยาวชนตามวัตถุประสงค์.

ข่าวแนะนำ