ประจวบฯ เปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 66

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี และคณะ พร้อมร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมี น.ส.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ นางกันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ภายในกิจกรรม มีฐานการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน ของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้มาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมีโรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) โรงเรียนบ้านบึง โรงเรียนบ้านทางหวาย ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนในเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 1,776 คน

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน ว่าเป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนื จึงควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน เพื่อร่วมแรงร่วมใจนำพาไทยสู่การพัฒนา ตามวิถียั่งยืน การรณรงค์เสริมสร้างให้เยาวชนป็นพลังคนดี เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยส่งเสริมให้เชื่อมโยงความรู้ นำไปสู่การถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของทุกช่วงวัยและทุกสายอาชีพ ย่อมเป็นการสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นที่เชื่อว่า นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองสุขยั่งยืน” ที่นำมาตั้งแสดง จะทำให้เยาวชนได้น้อมนำแนวคิดแนวปฏิบัติมาพัฒนาตนให้ฉลาดคิด ฉลาดรู้ มีเหตุมีผล ทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบ จะนำพาเยาวชนไทยให้รู้รักเมืองไทย พร้อมก้าวทันโลก ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง โครงการรณรงค์นี้ยังทำให้การเรียนรู้สามารถเข้าถึงทุกระดับชั้นเรียน และขยายผลสู่โรงเรียนภาคีในเขตพื้นที่อย่างเป็นวงกว้าง รวมถึงไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมได้อีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

ข่าวแนะนำ