ประจวบฯ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่ทับสะแก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ที่ อบต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรร่วมกิจกรรม มีการออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสหกรณ์ คลินิกตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกการยาง คลินิกพืชอาหารสัตว์ คลินิกหม่อนไหม คลินิก อสค. และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์

ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่า แนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุก แก่ประชาชนและประเทศชาติ

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ที่ได้นำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการเกษตรกรถึงในพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร.

ข่าวแนะนำ