ชาวหัวหินพร้อมใจ ทำความสะอาดหน้าวังไกลกังวล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนำกล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่บริเวณด้านหน้าวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning) บริเวณหน้าวังไกลกังวลและโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธี โดยทั้งหมดได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์หน้าวังไกลกังวล และฉีดล้างทำความสะอาดถนนเพชรเกษมทั้งสองฝั่งให้เกิดความสวยงาม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มายึดถือปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริด้านต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ด้วยความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน และวังไกลกังวล เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ถือได้ว่าวังไกลกังวลเป็น “บ้านของพ่อ” เป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของคนหัวหิน.

ข่าวแนะนำ