ช้างแรกประชุมแก้น้ำในอ่างแห้ง หลังชาวบ้านเดือดร้อนน้ำประปาไม่พอใช้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุม อบต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีประชุมการจัดการและบริหารน้ำอย่างมีส่วนร่วมของอ่างเก็บน้ำช้างแรก หลังเกิดวิกฤติน้ำในอ่างแห้งขอด จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานประสบปัญหาเดือดร้อน โดยมีนายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.บางสะพานน้อย ประธานการประชุม นายธิรวัฒน์ สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก นายสุชาติ สุดเสนาะ ผู้จัดการประปาภูมิภาคสาขาบางสะพาน นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวตำบลช้างแรก กว่า 50 คน ร่วมประชุม

นายนันทปรีชา คำทอง กล่าวว่า ในที่ประชุมได้ข้อเสนอในที่ประชุมให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน หาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและให้มีมาตรการหลักเกณฑ์การแก้ปัญหาการใช้น้ำและมีแหล่งน้ำสำรองและการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติเมื่อเกิดภัยแล้ง ให้ขยายเขตบริการน้ำประปาในส่วนของตำบลช้างแรก

นายวุฒิพงศ์ วงค์คลัง ชาวบ้านตำบลช้างแรก กล่าวว่าตนยังข้องใจว่าที่ดินจำนวนกว่า 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย หรือโรงเรียนบ้านหินปิด ถูกการประปาส่วนภูมิภาคนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ที่ผ่านมาชาวบ้านในตำบลช้างแรกยังสงสัยว่าวิธีการการนำที่ดินโรงเรียนไปใช้ประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ขั้นตอนขอใช้ที่ดิน

นายสุชาติ สุดเสนาะ กล่าวว่าข้อเสนอของชาวบ้านทุกข้อจะแจ้งให้ผู้มีอำนาจทราบในส่วนที่อยู่ในอำนาจของตน ก็จะรีบดำเนินการและที่ชาวบ้านสงสัยว่าการประปาส่วนภูมิภาคนำที่ดินของโรงเรียนไปใช้ประโยชน์นั้นขั้นตอนการขอใช้ที่ดินเป็นไปในลักษณะไหนจะตรวจสอบและแจ้งให้ชาวบ้านทราบต่อไป

นายธิรวัฒน์ สุดจันทร์ กล่าวว่า ชาวตำบลช้างแรกที่ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพียง 638 ครัวเรือน คิดเป็น 13 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใช้น้ำทั้งสองอำเภอ ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เกิดน้ำแห้งมา 2 ครั้ง ดังนั้นชาวบ้านส่วนมากที่มีผลกระทบทั้งภาคเกษตรด้วยต้องการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหมือนปัจจุบัน ล่าสุด อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจอ่างเก็บน้ำเพื่อขุดลอกท้องอ่างให้มีความลึกเพื่อกักเก็บน้ำ.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ