พสกนิกรประจวบฯ จุดเทียนถวายพระพร “สมเด็จพระพันปีหลวง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อเวลา 19.19 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนายบุญรัตน์ จูอี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบฯ นายประยุทธ แก้วภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล, นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ, นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัด พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พล.ต.ต.วันชัย ธาราณธรรม ผบก.ตร.ภ.ประจวบฯ น.อ.เกียรติศักดิ์ สมศรี รอง ผบ.กองบิน 5 นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และพสกนิกรชาวประจวบฯ เข้าร่วมวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงินถวายราชสักการะ

จากนั้น ประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมวางพานทุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เสร็จแล้วจุดเทียนมหามงคล ก่อนจุดต่อให้กับผู้เข้าร่วมพิธีตามลำดับ

ต่อมา ประธานในพิธีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ความว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้มาพร้อมกันอยู่ ณ บริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ ต่างมีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชา และสร้างความมั่นคงแก่ประเทศ ทรงค้นคิดและพัฒนาโครงการต่างๆ นับเป็นอเนกประการ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั่วทุกด้าน ทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะพื้นบ้าน และงานหัตถศิลป์อันงดงามหลากหลายสาขา ล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่ออาณาราษฎรและประเทศชาติ นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน พระปรีชาสามารถและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตาอาทร ทั้งพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ ได้ประทับแนบแน่นอยู่ในดวงใจ ของพสกนิกรไทยโดยถ้วนทั่ว
“วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม จึงมีความสำคัญยิ่งต่อชาวไทยทุกคน ที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงเป็นประดุจแม่แห่งแผ่นดิน และเป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ในศุภวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำพสกนิกรทั้งหลาย ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้ “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย / และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล และพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลประทานพร ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพาธและภัยพาลทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ.

บุญมา ลิบลับ….รายงาน

ข่าวแนะนำ