ประจวบฯ จัดวิ่งขยับนับแคล ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสม ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC (Calories Credit Challenge) ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 “วิ่ง ขยับ นับแคล @ประจวบคีรีขันธ์” ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กล่าวรายงาน และมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นางวรรณา ศรีจุฬางกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสื่อมวลชน เข้าร่วม

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า นโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของจังหวัดประจวบฯ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ภายใต้ชื่อ “วิ่ง ขยับ นับแคล @ ประจวบคีรีขันธ์” เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ลดความเครียดจากการทำงาน ลดโอกาสการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคในกลุ่ม NCDs ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวม ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศิริราช สสส. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัด “โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8” โดยใช้แอปพลิเคชัน CCC (Calories Credit Challenge) เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประชาชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและใช้แอปพลิเคชัน CCC มีประชาชนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสะสมแคลอรี รวมทั้งสิ้น 91.5 ล้านแคลอรี คิดเป็นพลังงานที่ใช้ในการเดิน หรือวิ่งระยะทาง 1.85 ล้านกิโลเมตร หรือคิดเป็นการเดินรอบโลกประมาณ 47 รอบ

ด้าน น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากร ในปี 2570 สำหรับในปีนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเป้าหมายให้มีผู้ใช้แอปพลิเคชัน CCC จำนวน 2 ล้านคน โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC ในระดับจังหวัดประจำปี 2566 ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่ท้าทาย (Challenge) โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกายในระดับอำเภอ/จังหวัด การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการใช้แอปพลิเคชัน CCC กำหนดระยะเวลาในการส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี และรวบรวมผลการดำเนินงานของทุก Challenge ในระดับอำเภอและจังหวัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 100 วัน ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมอบใบประกาศนียบัตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การออกกำลังกายที่กระทรวงกำหนดไว้ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge)

ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ ได้กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี ผ่านแอปพลิเคชัน CCC ในระดับจังหวัด “วิ่ง ขยับ นับแคล @ ประจวบคีรีขันธ์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน ลดโอกาสการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคในกลุ่ม NCDs เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวมของจังหวัด และสนับสนุนใช้แอปพลิเคชัน เพื่อเก็บข้อมูลการออกกำลังกาย และเล่นกีฬารวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล พฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนชาวไทย และเพื่อใช้ในการพัฒนากีฬามวลชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต โดยกำหนดการจัดกิจกรรมวิ่งขยับ นับแคล @ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ สะพานสราญวิถี หน้าอ่าวประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ใช้เส้นทางผ่าน Streer Art ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ชุมชนหัวบ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสู้ศึกอีกทางหนึ่งด้วย.

บุญมา ลิบลับ….รายงาน

ข่าวแนะนำ