เริ่มแล้ว งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2566 ที่บ้านหว้ากอ

เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 มีนายบุญรัตน์ จูอี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบฯ นายปฏิวัติ ธนากรรัฐ อัยการจังหวัด พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัด น.ส.จีรประภา สาระประจวบ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยและประชาชนเข้าร่วม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลังจากทุกภาคส่วนได้วางพุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะตามลำดับแล้ว ได้มีการขับเสภา บทอาเศียรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า โดยคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบทุกสังกัด ที่มาร่วมเข้าค่ายทำกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่อุทยานฯ หว้ากอ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเครื่องทองน้อย สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใจความว่า “เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้เสด็จมาตั้งค่ายที่ประทับพร้อมด้วยข้าราชบริพารและชาวต่างประเทศจำนวนมาก เพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ทรงคำนวณล่วงหน้าด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้อง และวันเวลาดังกล่าวคือวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2411 เวลา 4 โมงเช้า 16 นาที

ทั้งนี้ เหตุการณ์สุริยุปราคาได้ปรากฏขึ้นตรงตามที่ได้ทรงคำนวณไว้ทุกประการ นับเป็นที่มหัศจรรย์และประจักษ์ชัดในพระปรีชาญาณทางด้านดาราศาสตร์และการคำนวณชั้นสูง เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในหมู่คณะทูตานุทูต นักดาราศาสตร์ทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ที่สำคัญในครั้งนั้น และด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และให้ถือเอาวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และวันนี้ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา หน่วยงานราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า สถาบันการศึกษา ต่างชื่นชมยินดีพร้อมใจกันจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยขึ้นทั่วประเทศ ในโอกาสที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะในวันนี้ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้ร่วมกันน้อมจิตรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกถึงพระปรีชาญาณในการคำนวณและพยากรณ์สุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ อย่างถูกต้อง แม่นยำ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อสยามประเทศในกาลครั้งนั้น ขอได้ร่วมกันตั้งจิตปณิธานแน่วแน่ ที่จะร่วมกันบูชาและเทิดพระเกียรติคุณให้ปรากฏชั่วกาลนาน

ต่อจากนั้น นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566 มีนางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ กล่าวรายงานว่าการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในระบบ และนอกระบบโรงเรียน และประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 15,000 คน กำหนดระยะเวลาจัดงาน 7 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน การจัดงานได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดง แสง สี เสียง ในช่วงกลางคืน 3 วัน การสัมมนาทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ กิจกรรมแรลลี่วิชาการ นิทรรศการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ นิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและด้านสิ่งแวดล้อม และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ รวมทั้งหมด 118 ทีม โดยมีวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน ผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานในระดับประเทศ”.

บุญมา ลิบลับ….รายงาน

ข่าวแนะนำ