รพ.ประจวบฯ มอบรางวัลยกย่องเชิดชูบุคคลดีเด่นโรงพยาบาล ปี 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ พญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นโรงพยาบาลประจวบฯ ประจำปี 2566 และมอบประกาศเกียรติคุณเชิดซูเกียรติเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ประจวบฯ ที่ห้องประชุมคีรีขันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบฯ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วม

โดย พญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบฯ มอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านผู้นำองค์กรดีเด่น ให้กับ นพ.อารักษ์ วงษ์วรชาติ ผู้อำนวยการ รพ.ประจวบฯ จากนั้น พญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์ และ นพ.อารักษ์ วงษ์วรชาติ ร่วมมอบโล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมช่อดอกไม้ให้กับบุคคลดีเด่นโรงพยาบาลประจวบฯ ประจำปี 2566 ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร ด้านแพทย์ดีเด่น ได้แก่ นพ.จุมพล ฟูเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม – ออร์โธปิดิกส์) ด้านทันตแพทย์, เภสัชกร, สหวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นางสุภาวดี สีงาม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ด้านพยาบาลดีเด่น ได้แก่ นางศรีสมาน บุญมีโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านสนับสนุน Back Office ดีเด่น ได้แก่ น.ส.มานิดา สุขมงคล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และด้านลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ นางสมใจนึก แจ่มแสง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 3

ต่อมา ได้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ น.ส.รัฏฐากร แสงเทียนทอง รองผู้อำนวยการฯ ภารกิจด้านการพยาบาล ด้านแพทย์ดีเด่น ได้แก่ นพ.วุฒิกร วงษ์ศิลาทัย นายแพทย์ชำนาญการ และ นพ.เขมภพ ยงชัยรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ ด้านทันตแพทย์, เภสัชกร, สหวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ ทันตแพทย์หญิงสุจิตรา บุตรดา ทันตแพทย์ชำนาญการ เภสัชกรอรรณพ หิรัญดิษฐ์ เภสัชกรชำนาญการ ด้านพยาบาลดีเด่น ได้แก่ นางจำเนียร อุดมเกษตรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ น.ส.อุณาโลม สุริยะฉันทนานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้านสนับสนุน Back Office ดีเด่น ได้แก่ นายวินัย มากผล นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน น.ส.ภณิตา เครือแตง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ด้านลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ น.ส.ชำมะนาด โอ่เอี่ยม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 3 และนายเกษม แย้มพราย พนักงานขับรถยนต์ ส 2

พ.ญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบฯ กล่าวแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลประจวบฯ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลประจวบฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ควรค่าแก่การเชิดชูยกย่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี 2566 ในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอให้รักษาคุณค่าความดีงามนี้ไว้สืบต่อไป

ด้าน นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดประจวบฯ ที่มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลที่ผ่านมา ทั้งในด้านข่าวสารด้านสุขภาพ การให้บริการ การดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล เครือข่ายสื่อมวลชนเป็นสื่อที่มีความสำคัญ นำเสนอข่าว และเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาลประจวบฯ มาโดยตลอดอย่างยาวนาน นำภาพความปรารถนาดีของโรงพยาบาลไปสู่สังคมเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนได้รับรู้ มีความเข้าใจ และเกิดความศรัทธาต่อโรงพยาบาล ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น การพัฒนายกระดับการให้บริการ การให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ รวมถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ที่ผ่านมา การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ที่อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ทุกท่านมีส่วนช่วยโรงพยาบาลในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นวงกว้าง ชัดเจน เชื่อถือได้ ไม่เกิดความสับสน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตัว อีกทั้งยังคอยดูแลระมัดระวังการส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลข่าวสาร ที่อาจจะเป็นข่าวลวง ข่าวปลอม ไม่มีแหล่งที่มา ไม่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับสังคมเพิ่มเติม เป็นบทบาทที่มีความสำคัญมาก หากโรงพยาบาลสื่อสารด้วยตนเองเพียงทางเดียว อาจส่งต่อข้อมูลแก่ประชาชนได้ไม่ทั่วถึงเหมือนอย่างสื่อมวลชนเผยแพร่ เพราะสื่อมีหลายแขนงหลายช่องทาง ทำให้เห็นว่าการที่พวกเราก้าวพ้นผ่านภาวะวิกฤติที่ผ่านมานั้น เกิดจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐและสื่อมวลชน ทำให้พี่น้องประชาชนมีการตระหนักรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และสังคมน่าอยู่ กลับมามีความสุขเหมือนเดิม ในนามตัวแทนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิดชูเกียรติเครือข่ายสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ นำเสนอข่าวสารทั้งในสถานการณ์ภาวะปกติและภาวะวิกฤติอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขพัฒนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.

บุญมา ลิบลับ….รายงาน

ข่าวแนะนำ