ปราณบุรีนำนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร อบรมให้เป็นคนดี

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายบำรุง ตรีเพชร นายก อบต.ปราณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานจัดการเข้าค่ายพุทธบุตรให้เยาวชน ในโครงการการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพัฒนาชีวิตและสังคม คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่วัดนาห้วย ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ เจ้าอาวาสวัดนาห้วย ให้การสนับสนุนสถานที่และการฝึกอบรม มีพระอำพัน สุคะตะวังโส วัดน้ำโจน ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นพระวิทยากร การอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรร) และโรงเรียนบ้านหนองกา จำนวน 130 เข้าร่วมอบรม 2 วัน 1 คืน

โดยพระสงฆ์วิทยากร จะฝึกฝนเยาวชนให้มีทักษะชีวิต ตามคำสอนและวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย การแสดงออกทางกิริยามารยาท มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้าย การพัฒนาปัญญาให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญ ทางเสื่อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด

สำหรับประโยชน์ของการเข้าค่ายพุทธบุตรที่จะได้รับ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้เยาวชน โดยการฝึกบำเพ็ญจิตภาวนา ปลูกฝังจริยธรรมให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกการใช้ชีวิตอย่างผู้ถือเพศพรหมจรรย์ ด้วยการรักษาศีล 8 ได้พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม สำหรับการพัฒนาตนและสังคม ฝึกทักษะความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ.

สมบัติ ลิมปจีระวงษ์….รายงาน

ข่าวแนะนำ