มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ดูแลคนพิการในพื้นที่ประจวบฯ

วันที่ 6 กันยายน 2566 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีนางนฤมล ปาลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ นางเบญจมาภรณ์ คุณะรังษี กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ นางสุพัตรา ไพฑูรย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบฯ นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี และมีอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายนนี้ เพื่อให้คำแนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูผู้พิการทางสติปัญญาอย่างถูกวิธี ทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาในชุมชน โดยมีการบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้พิการทางสติปัญญาที่ควรจะได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550, ภาวะปัญญาอ่อน สาเหตุและการป้องกัน, การส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, การฝึกประเมินพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนากรเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน, การฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและฝึกทักษะทางกายและกิจกรรมบำบัด, บทบาทของอาสาสมัครในการช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน การอภิปรายกลุ่มปัญหาของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้พิการทางสติปัญญา และการสร้างกลุ่มเครือข่ายในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญา ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรจากสำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทั้งนี้ ผู้พิการทางสติปัญญา หมายถึง ภาวะที่เด็กมีความบกพร่องด้านสติปัญญา หรือการเรียนรู้ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการปรับตัวเพื่อดำเนินชีวิตประจำวัน ปัญหาเรื่องผู้พิการทางสติปัญญาเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นผลทำให้เกิดภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา และเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เพราะผู้พิการทางสติปัญญาจะถูกชักจูงให้กระทำความผิดได้ง่าย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาถูกล่อลวงทางเพศ ปัญหายาเสพติด โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ อ.เมืองประจวบฯ และอำเภอใกล้เคียง มีจำนวนผู้พิการทางสติปัญญาในอัตราค่อนข้างสูง จึงได้จัดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาอย่างถูกต้องช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาในชุมชน.

ข่าวแนะนำ