จิตอาสาสามร้อยยอด Big cleaning พร้อมรับการตรวจเยี่ยม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายมนต์ชัย หนูสาย นายอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ประจำตำบล ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงที่บริเวณวัดตาลเจ็ดยอด หมู่ 4 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนานิสัยที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น รักการนั่งสมาธิ รักการรักษาศีล 5 รักความสะอาด มีระเบียบวินัย คิดดี ทำดี พูดจาไพเราะ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงให้ครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความอบอุ่น รักและเข้าใจกัน เยาวชนบุตรหลานมีพฤติกรรมที่ห่างไกลจากยาเสพติดอบายมุข

โดยวันนี้ร่วมกันกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะและกำจัดวัชพืชภายในบริเวณวัดให้ดูสะอาดตา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

ข่าวแนะนำ