รองผู้ว่าฯ ประจวบฯ ให้นักเรียนชายอุ้มท้องแทนผู้หญิงเรียนรู้ความลำบาก ป้องกันวัยรุ่นท้องก่อนวัย

วันที่ 17 กันยายน 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยมิติวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบฯ ร่วมกันจัดขึ้น มีนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน มีนายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบฯ นายสุรสิทธิ์ เปียสังข์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ น.ส.วารุณี ดอกจันทร์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบฯ นางจารุณี ศราภัยวานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับวัยรุ่นเยาวชนนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบฯ กว่า 100 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2566 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนจากศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน เกิดจิตสำนึกในวัฒนธรรมอันดีงามในเรื่องการรักนวลสงวนตัว และน้อมนำหลักคำสอนทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ลดลง

ภายในกิจกรรมมีการเสวนา หัวข้อมิติวัฒนธรรมและบทบาทขององค์กรเครือข่ายกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ให้บรรลุเป้าหมาย การนำเสนอบทบาทของเยาวชนกับการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยมิติวัฒนธรรม การดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การบรรยายพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศชร.) การวางแผนครอบครัว และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสื่อสารเชิงบวกและเส้นชีวิตสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เป็นต้น

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 19 ปี เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นานาชาติต้องบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573 โดยกำหนดให้ลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10 – 14 ปี และอายุ 15 – 19 ปี เพื่อสร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังเป็นปัญหาด้านประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวให้โอวาทกับเยาวชนตอนหนึ่ง ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นก่อนวัยอันควร ต้องปลูกฝังด้วยวิธีการที่ให้วัยรุ่นรู้จักการป้องกัน โดยเฉพาะผู้ชายซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหา จะต้องให้ผู้ชายได้รับรู้ถึงความยากลำบากของฝ่ายหญิงเวลาตั้งครรภ์อุ้มท้อง ซึ่งมีน้ำหนัก 2 – 3 กิโลกรัม ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การนอน การเดิน การใช้ชีวิตตลอด 9 เดือน รวมไปถึงความเจ็บปวดทรมาน หากมีการทำแท้ง แถมฝ่ายหญิงยังต้องถูกให้ออกจากโรงเรียน โอกาสนี้จึงได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวให้นักเรียนชายซื้อถุงยางอนามัย มาสาธิตการป้องกัน รวมไปถึงสาธิตให้ฝ่ายชายทดลองการอุ้มท้อง เพื่อให้วัยรุ่นชายได้รับรู้ถึงความลำบากในการอุ้มท้องของฝ่ายหญิง เพื่อการยั้งคิดก่อนคึกคะนอง.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ