นายอำเภอ บูรณาการทุกภาคส่วน ทำแผนพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำ

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย นายธีรวัฒน์ สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก นาย นันทปรีชา คำทอง ประธานคณะทำงานด้านที่ดินสภาเกษตรจังหวัดประจวบฯ ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ นายวีระชัย อินทราพงษ์ นายชาคริต อ่อนพับ สมาชิกสภาเกษตรกร อ.บางสะพาน นายอำนาจ ชาคำ สมาชิกสภาเกษตรกร อ.บางสะพานน้อย ร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จากส่วนกลางและภาคตะวันตก จัดทำแผนพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและพัฒนาอาชีพ แหล่งน้ำ เป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ภาคเอกชน พี่น้องเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จัดทำเป็นแผนแม่บทของชุมชน มีผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจากทุกหมู่บ้าน มาร่วมกันจัดทำฐานข้อมูล ในการนี้ได้เสนอแผนบ้านมั่นคงชนบท จำนวน 104 หลังคาเรือน สำหรับผู้ที่เดือดร้อนในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยในเบื้องต้น ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชุมชนร่วมกันกำหนดขึ้นมา และให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ