ป.ป.ช.ประจวบฯ แถลงผลงานการป้องกันและปราบปรามทุจริต รอบปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 น.ส.จุทารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบฯ ประจำปี 2566 มี น.ส.ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ นายยุทธนา แก้วประสงค์ พนักงานไต่สวนระดับสูง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ร่วมแถลงข่าว มีนายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัด นางนวลใย นิลบรรพ์ ประธานโค้ช STRONG จังหวัด สื่อมวลชนในจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

น.ส.จุทารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจวบฯ กล่าวสรุปถึงผลการดำเนินงานทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านปราบปรามทุจริต ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้

ด้านปราบปรามการทุจริต ผลการดำเนินงานในชั้นตรวจสอบเบื้องต้น ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด 148 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 38 เรื่อง คงเหลือ 110 เรื่อง ส่วนผลการดำเนินงานในชั้นไต่สวนเบื้องต้น มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างไต่สวนเบื้องต้นทั้งหมด 29 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คงเหลือ 23 เรื่อง

สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล มีจำนวน 5 เรื่อง โดยผู้ถูกกล่าวหา มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 เรื่อง มีทั้งนายก อบต. นายกเทศมนตรีตำบล และปลัด อบต. หัวหน้าส่วนงานใน อปท. ทั้งนี้พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ได้แก่ 1. เลขคดีแดง 515-1-50/2565 นายก อบต.แห่งหนึ่ง ดำเนินโครงการจัดซื้อเสื้อยืดในงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2552 – 2557 และปีงบประมาณ 2559 โดยมิชอบ 2. เลขคดีแดง 517-1-30/2565 นายกเทศมนตรีตำบลแห่งหนึ่ง นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 3.เลขคดีแดง 0516-1-50/2565 นายกเทศมนตรีตำบล กับพวกรวม 6 ราย ทุจริตโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557 4.เลขคดีแดง 0053-1-50/2566 นายก อบต. และปลัด อบต. ออกคำสั่งลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน และไม่เลื่อนขั้นเงินให้แก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 5.เลขคดีแดง 0103-1-50/2566 หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล กับพวกรวม 7 ราย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญา เนื่องจาก 1. ช่างควบคุมงานไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดของงานตามรูปแบบรายการก่อสร้าง จึงไม่ทราบว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 2. คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ทำหน้าที่ตรวจสอบแค่เพียงความเรียบร้อยทั่วไปของงาน แต่มิได้ตรวจสอบงานดังกล่าวกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา ทั้งมิได้ตรวจวัดและตรวจรับพัสดุงานที่ส่งมอบ แต่กลับลงลายมือชื่อในใบตรวจรับงานจ้าง รับรองว่างานถูกต้องตามสัญญาและรูปแบบรายการในภายหลัง

ซึ่งทั้ง 5 เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล มีมติมาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565, 22 กุมภาพันธ์ 2566 และ 29 มีนาคม 2566 โดยสถานะการดำเนินงานในทางอาญา มีการส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี สำหรับทางวินัย มีการส่งเอกสารหลักฐานถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อให้พิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้หากผู้ถูกกล่าวหาได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว จะได้ส่งสำนวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐาน พร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อทราบและให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป

ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ฯ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัด ได้แก่
(1) โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมสำรวจการรุกล้ำบนทางสาธารณะ (ทางเท้า) ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 2. กิจกรรมการเฝ้าระวังโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 3. กิจกรรมการเฝ้าระวังโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 4. กิจกรรมการสำรวจป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ถนนเพชรเกษม) 5. กิจกรรม “โครงการที่ส่วนราชการสร้างแล้วไม่มีการใช้ประโยชน์ (คิด ทำ ทิ้ง)”

(2) โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตและติดตามการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 12 หน่วยงาน 24 โครงการ พื้นที่ 7 อำเภอ มูลค่าโครงการรวม 56,167,510 บาท

(3) โครงการต้านและลดทุจริต ด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (ประเด็นปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดประจวบฯ)

(4 ) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินการประมวลและประกาศผลคะแนน ITA แล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่จะผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป มีหน่วยงานที่รับการประเมิน 62 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจังหวัด 89.20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 52 หน่วยงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น 37.10 % แยกเป็นระดับได้ดังนี้ ระดับผ่านดี 7 หน่วยงาน ระดับผ่าน 45 หน่วยงาน ระดับต้องปรับปรุง 9 หน่วยงาน ระดับต้องปรับปรุงโดยด่วน 1 หน่วยงาน

ส่วนผลการดำเนินงานด้านที่ 3 ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ในประจำปีงบประมาณ2566 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ประกอบด้วยการตรวจสอบปกติ และการตรวจสอบยืนยัน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติกรณีตรวจสอบปกติแล้ว 182 บัญชี และตรวจสอบยืนยัน 1 บัญชี รวมทั้งสิ้น จำนวน 183 บัญชี.

บุญมา ลิบลับ….รายงาน

ข่าวแนะนำ