โครงการ “Amazing Sustainable Event Business Matching Day”

🎊 โอกาสสุดท้าย!! ก่อนปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

ภายใต้โครงการ “Amazing Sustainable Event Business Matching Day” 🎊

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบริษัท มาสเตอร์ แพลน จำกัด จับมือพันธมิตร อาทิ Amari Watergate Hotel, GoGreen Booking, Muvmi, Find Folk, Air Asia Academy และ Greatter Good เป็นต้น ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืน จัดโครงการ “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day” สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยงานจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 – 18:00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการจัดเต็ม 5 กิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่

💚 กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ Go Green Matching: One Perfect Match สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน”

💚 รูปแบบการจัดงานแบบ Sustainable Event โดยมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้นได้จริง

💚 พบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้าน Low Carbon และ Sustainable Tourism กว่า 50 ราย

💚 พบ Seller จากรางวัล Thailand Tourism Awards (รางวัลกินรี) และ ผู้ประกอบการจาก Go Green Booking Platform ที่การันตีด้วยมาตรฐาน The Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)

💚 Talk Session: เวทีให้ความรู้พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด จากวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความสมดุลสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  จึงเล็งเห็นว่า การต่อยอดธุรกิจให้กลุ่มผู้ประกอบกอบการ ชุมชน และผู้ให้บริการสินค้ากลุ่ม Low Carbon & Sustainability Management ผ่านการจัดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และขยายช่องทางในการดำเนินการตามนโยบาย ในการจัดการคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) อย่างเป็นรูปธรรม ใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการกระจายรายได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มีคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) จะช่วยส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหมาย และนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

📍สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

ได้ที่เว็บไซต์: www.amazingsustainableeventbusinessmatchingday.com
Facebook: https://www.facebook.com/AmazingSustainableEventBusinessMatchingDay

 

#TAT #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #AmazingThailand #AmazingSustainableEventBusinessMatchingDay #SustainableEvent #BusinessMatchingDay #GoGreenMatching #GoGreenBooking #BusinessMatching #Perfectmatch #SustainableTourism #การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #Lowcarbon #คาร์บอน #การจัดงานอย่างยั่งยืน #MasterPlan

ข่าวแนะนำ