ประจวบฯ วางพวงมาลาน้อมรำลึกรัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อ.เมืองประจวบฯ โดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ประธานในพิธีได้กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทยและประเทศชาติ และเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ต่อมาว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ได้นำส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และบริเวณชายทะเล โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เก็บกวาดขยะโดยรอบให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ทำให้บริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้น

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2347 เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2394 ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้า ให้สวมเสื้อเช่นประเทศตะวันตก ทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตก หรือสนธิสัญญาเบาว์ริง ทรงนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก ทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาตะวันตกและวิชาการของตะวันตก เช่น วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จนทรงสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำและได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411 โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

ข่าวแนะนำ