นายกเล็กหัวหิน ทำบุญเทศบาลครบรอบปีที่ 86

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้าง ร่วมประกอบพิธีไหว้พระพรหม และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาลเมืองหัวหิน ปีที่ 86 โดยมีพระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่บริเวณอาคาร 1 ลานจอดรถชั้น 1B สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้น นายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายการพัฒนาเทศบาล 7 ด้าน ได้แก่ 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 3.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 4.นโยบายการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 5.นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 6.นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 7.นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 8.นโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) เพื่อการขับเคลื่อนสู่เทศบาลนครหัวหินต่อไป

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดนิทรรศการที่ได้รับรางวัลด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเมืองสุขภาพดี และร่วมกัน Big Cleaning Day ภายในสำนักงาน (5 ส) และรอบสำนักงาน

ในอดีต หัวหินเป็นพื้นที่ขึ้นตรงกับแขวงปราณบุรี จังหวัดปราณบุรี (หลังจากได้ย้ายศาลากลางจังหวัดไปที่ตำบลเกาะหลัก จึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) บางช่วงสมัยแขวงเมืองปราณบุรีถูกยุบรวมกับเมืองเพชรบุรี หัวหินจึงถูกอยู่ในความดูแลของจังหวัดเพชรบุรี ภายหลังจึงได้มีการยกฐานะหัวหินขึ้นเป็นกิ่งอำเภอหัวหิน ขึ้นตรงกับอำเภอปราณบุรี และเป็นอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เมื่อ พ.ศ.2492 เทศบาลตำบลหัวหินจึงอยู่ในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ต่อมา พ.ศ.2480 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหิน ดูแลพื้นที่ตำบลหัวหินและตำบลหนองแก กิ่ง อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ เป็นเทศบาลตำบลหัวหิน มีพื้นที่รับผิดชอบ 72 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลหัวหิน พ.ศ.2538 โดยขยายเขตเพิ่มเติมจากเดิม 72 ตารางกิโลเมตร เป็น 86.36 ตารางกิโลเมตรมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขยายพื้นที่ลงไปในทะเล 500 เมตรด้วย ระยะแรกการจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหินมีราษฎรประมาณ 4,000 คน มีบ้านเรือนประมาณ 500 หลัง มีรายได้ประมาณ 30,000-40,000 บาท และเมื่อพ.ศ.2492 กิ่งอำเภอหัวหินยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน และต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหัวหิน เป็นเทศบาลเมืองหัวหิน.

ข่าวแนะนำ