ประธานสภาวัฒนธรรมหัวหิน เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร”

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เปิดเผยว่า ได้เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบ 21 ปี ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม มีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้รับรางวัล ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

ภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการ “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย “วัฒนธรรมวินิต” Young Smart : “Young ทำดี” และ “วัฒนคุณาธร” การแสดงทางวัฒนธรรม ชุด “Happy Land” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วีดิทัศน์ “วัฒนคุณาธร” และวีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวัฒนธรรม โดยโล่เชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 1.โล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” จำนวน 215 รางวัล 2. ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จำนวน 39 ราย 3.โล่เชิดชูเกียรติ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 16 แห่ง และ 4.โล่เชิดชูเกียรติกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” จำนวน 23 ราย

นายพลภูมิ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมปรับบทบาทเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับ Soft Power ไทยในเวทีโลก สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ โดยการดำเนินงานของกระทรวงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งได้เสียสละทุ่มเทกำลังกาย สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ส่งผลให้สังคมอยู่ดีมีสุข และการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวัฒนธรรม

“ขอขอบคุณ ขอแสดงความชื่นชม ยินดี และร่วมภาคภูมิใจกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกท่านที่บำเพ็ญความดีในมิติของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ในโอกาสการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบ 21 ปี ซึ่งทุกท่านล้วนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างของความดีงามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และเชื่อมั่นว่าพลังความสมัครสมานสามัคคีของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศจะเป็นพลังที่เข้มแข็งในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป” นายพลภูมิ กล่าว.

ข่าวแนะนำ