อำเภอหัวหินลงนาม MOU หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางพุทธศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีลงนามความร่วมมือสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม มีพระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน, สาธารณสุขอำเภอหัวหิน, พัฒนาการอำเภอหัวหิน, ท้องถิ่นอำเภอหัวหิน เจ้าคณะตำบลและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหัวหิน ร่วมลงนาม MOU

หลังจากนั้น นายอำเภอหัวหินเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ครั้งที่ 1/2566 เป็นการแจ้งคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ การพิจารณากรอบ แผนและกิจกรรมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม.

ข่าวแนะนำ