เทศบาลหัวหิน จับมือพันธมิตรขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมยกฐานะเป็นเทศบาลนคร

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ ดร.ปราโมทย์ เพชรศาสตร์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน ระหว่างเทศบาลเมืองหัวหิน, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ, วัฒนธรรมอำเภอหัวหิน และชมรมเชฟชะอำ/หัวหิน ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ มี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน นายบุญสืบ แก้วศรี ประธานที่ปรึกษาชมรมเชฟ ชะอำ/หัวหิน ร่วม MOU พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตรด้านท่องเที่ยวในการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองหัวหินเป็นเทศบาลนครหัวหิน ท่ามกลางหน่วยงาน ภาคเอกชนต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

นายนพพร วุฒิกุล กล่าวว่าอำเภอหัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งด้านที่พัก สนามกอล์ฟ ร้านอาหารระดับมาตรฐาน การคมนาคมสะดวก ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินเป็นจำนวนมาก ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเติบโตและขยายตัวมากขึ้น อันเป็นผลให้เกิดภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมาสู่อำเภอหัวหินอย่างต่อเนื่อง วันนี้เป็นการบันทึกความร่วมมือร่วมกัน ในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้หลากหลาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนของผู้ประกอบการ ถือว่าเป็นความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมือง ซึ่งเป็นต้นแบบในการที่จะนำหัวหินนั้นไปสู่การเป็นเทศบาลนครในอนาคต

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ กล่าวว่า เห็นด้วยในการยกฐานะเทศบาลเมืองหัวหินเป็นเทศบาลนครหัวหิน เนื่องจากมีศักยภาพความพร้อมและเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลนคร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดแก่ชาวหัวหิน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน ที่สำคัญคือสามารถตอบโจทย์ในการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากเทศบาลนครมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กว้างขวาง ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และ ททท. อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและในอนาคตที่จะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการมุ่งไปสู่การเป็นนครแห่งความสุขและความยั่งยืน.

ข่าวแนะนำ