Categories
ข่าว ทั้งหมด

อำเภอ ร่วมกับ ธกส.ปราณบุรี อบรมให้ความรู้เกษตรกรลดหนี้สินครัวเรือน

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ขับเคลื่อนการสร้างรายได้ เพื่อลดหนี้สินครัวเรือน ร่วมกับนายอัฐมา นวลสะอาด ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราณบุรี เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคาร ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต เพิ่มความสามารถในด้านการแข่งขัน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ฟื้นฟู พัฒนา และยกระดับสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับครัวเรือน รู้จักภัยทางการเงิน นำเทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถชำระหนี้ได้ โดยมีเกษตรกรลูกค้าธนาคารในพื้นที่อำเภอปราณบุรี จาก 8 ตำบล จำนวน 100 คน เข้าร่วม ณ บ้านไร่สุรพัศ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมอาชีพ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

นายอัฐมา กล่าวว่า เกษตรกรต้องเผชิญความท้าทายจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ผนวกกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต ซึ่งมีการคาดการณ์ว่ารายได้เกษตรกรในปี 2566 น่าจะหดตัวลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 และยังไม่รวมถึงความเสี่ยงอื่นที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีภูมิคุ้มกันและเป็นการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ธกส. จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการสร้างรายได้เพื่อลดหนี้สินครัวเรือน โดยสนับสนุนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้เกษตรกรลูกค้า ในเรื่องการให้ความรู้ทางการเงิน ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเทคนิคการผลิต หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคง เพียงพอให้เกษตรกรลูกค้าในที่สุด เน้นให้ความรู้ด้วยการพัฒนาทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจริง โดยเชิญ น.ส.ธาริณี สัมพันธ์แต่จริงใจ เจ้าของไร่สุรพัศ ที่ประสบความสำเร็จด้านการทำฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด มาแนะนำ พร้อมทั้งสอนการแปรรูปจิ้งหรีดเป็นอาหาร ในรูปแบบน้ำพริกและขนมแบบครบวงจรอีกด้วย.

สมบัติ ลิมปจีระวงษ์….รายงาน