Categories
ข่าว ทั้งหมด

นายอำเภอหัวหิน ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนในตำบลทับใต้

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำปี 2566 “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่โรงเรียนบ้านวังข่อย หมู่ 4 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน มีนางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดหัวหิน คณะกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ, ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม มีส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากชุมชน พร้อมกันนี้ นายอำเภอหัวหินรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมาก ต่างมีความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี สะดวกและรวดเร็ว

โอกาสนี้ นายอำเภอหัวหินพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดหัวหิน ได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส/คนชรา/ผู้พิการ จำนวน 70 ชุด รวม 14 หมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลทับใต้ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้ด้วย.