Categories
ข่าว ทั้งหมด

ประจวบฯ จัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งน้อย สืบสานอัตลักษณ์ประมงยั่งยืน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ น.ส.แสงจันทร์ แก้วปทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ว่าที่ร้อยตรีกรกฏ โอภาส รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ น.ส.ดรณภา สุกกรี กรรมการบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท แมสต์ ฮิวแมน จำกัด น.ส.นฐพร บุญยะกร ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงบ้านทุ่งน้อย และนายบัญชา เสือเหลือง นายก อบต.เขาแดง อ.กุยบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการ Amazing Abundant Sea: Amazing Thailand ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งน้อยสืบสานอัตลักษณ์การประมงยั่งยืน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมที่ชายหาดบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายนนี้ เป็นโครงการที่กิจการเพื่อสังคม แมสต์ ฮิวแมน (MAST Human) ได้จัดทำขึ้นโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการบูรณาการความร่วมมือของจังหวัดประจวบฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปรามปรามการค้ามนุษย์ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย เยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่และเยาวชนจากสิงห์อาสา รวมถึงองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 26 องค์กร ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการบริโภคอาหารทะเลอย่างรับผิดชอบ คือ “กินด้วย อนุรักษ์ด้วย ต้องช่วยกัน” ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ในโครงการนี้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน

โครงการ Amazing Abundant Sea ณ บ้านทุ่งน้อย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ในวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. / กิจกรรมสร้างบ้านปลา (ซั้งกอ) ในทะเล 10 จุด โดยจะวางซั้งกอในทะเล 2 วัน คือ ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน และช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน กิจกรรมเรียนรู้ธนาคารปูม้าและร่วมกันปล่อยลูกปูจากธนาคารปูม้าลงสู่ท้องทะเล การปล่อยลูกหอยแครง หอยตลับลงสู่แปลงเพาะพันธุ์หอยของชุมชน วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องปรามปัญหาการค้ามนุษย์ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษและกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ มีการจัดเทศกาลอาหารทะเล จำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น และดนตรีริมชายหาด ในเย็นวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน โดยเย็นวันเสาร์ที่ 4 พ.ย. 66 พบกับศิลปิน “ปั่น” ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวทัวร์จับปลาอินทรีย์และปลาหมึกของกลุ่มชาวประมงรุ่นใหม่บ้านทุ่งน้อย (กิจกรรมนี้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่าย)

โครงการ Amazing Abundant Sea: Amazing Thailand ถือเป็นโครงการต้นแบบที่มีการใช้การท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ต้นเหตุอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ สร้างความมั่นคงต่อเศรษฐกิจฐานราก และเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการปกป้องแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกใน 3 มิติ คือ 1.มิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเลไทย เป็นการจุดประกายให้ชุมชนประมงและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเป็นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.มิติการท่องเที่ยว บ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านที่มีชายหาดที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือ ถ้ำลอด ถ้ำโคลน และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จุดชมวิวเขาแดง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลจากการทำการประมงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืนต่อเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 3.มิติทางสังคม โดยการใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวสร้างคุณค่า เป็นแรงผลักดันในการป้องปรามปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมที่กระทำต่อทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร และการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงการส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชน.