Categories
ข่าว ทั้งหมด

สหวิริยา หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ชุมชนบางสะพาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้จัดฝึกอบรมการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบตอง ผักตบชวา ใบสัก ทางมะพร้าว และขุยมะพร้าว โดยมีคณะวิทยากรจากวิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบางสะพานและผู้ที่สนใจจำนวน 50 คน ประกอบไปด้วย

●กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้เกษตรยั่งยืน ต.พงศ์ประศาสน์
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นทองหลาง ต.พงศ์ประศาสน์
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยชุมชนบ้านทางสาย
• กลุ่มมัดย้อมบ้านทางสาย ต.ธงชัย
• กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผักขวง ต.กำเนิดนพคุณ
• กลุ่มแม่บ้าน ต.ชัยเกษม
• ตัวแทนเครือข่ายธนาคารชุมชนและสภาผู้นำชุมชน ต.ธงชัย
• กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์
• กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางสะพาน ต.ร่อนทอง
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม

การจัดฝึกอบรมการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติครั้งนี้ จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมบ้านระหาร หมู่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชนบางสะพาน ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ การลงมือฝึกปฏิบัติทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นรูปทรงต่างๆ ตามแบบพิมพ์ เพื่อทดแทนการใช้โฟมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโฟมมีสาร CFC (Chlorofluorocarbon) เป็นสารก่อภาวะเรือนกระจกทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ ย่อยสลายได้ยากและทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมและยังเกิดโทษต่อร่างกาย ในกรณีที่มีสารตกค้างเข้าสู่ร่างกาย

กลุ่มเหล็กสหวิริยาเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบางสะพาน สู่ความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการที่มุ่งพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การนำพืชหรือวัสดุทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ภาชนะ เป็นการลดขยะพลาสติก ลดโฟมแล้ว ยังช่วยกำจัดวัชพืชต่างถิ่นที่มากีดขวางลำน้ำด้วย แก้ปัญหาขยะ ลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน