Categories
ข่าว ทั้งหมด

ประจวบฯ เตรียมเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เชิญคณะกรรมการเข้าประชุม ณ ที่ทำการศูนย์พัฒนาการเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการโซนใต้ ในการที่จะเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทำความเข้าใจ พร้อมแสดงความคิดเห็นการเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ 2567 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่นายนันทปรีชา คำทอง, น.ส.นันทรัตน์ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการ รร.ธนาคารออมสิน, นายทิพย์รื่นเกษม, นายวิฑูรย์ บัวโรย, นายวีระชัย อินทรพงษ์ และ น.ส เด่นนภา สกลธนาวัฒน์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายวัชรินทร์ กล่าวว่าการเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องมีการเปิดบัญชี และได้เสนอรายชื่อกรรมการศูนย์พัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง 3 ท่าน เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเภทออมทรัพย์ การพิจารณาเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนปีงบประมาณ 2567 เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนทั้ง 3 ประเภท ได้แก่โครงการอบรมเยาวชน ตามยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมือง อบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ทั้งทางตรงและทางอ้อม แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น และทำการประเมินก่อนและหลังการอบรม มีการอบรมให้ความรู้ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ โดยจัดการประชุม อบรม ดูงาน สานเสวนา การสรุปบทเรียน พร้อมจัดทำชุดสื่อความรู้ทั้งสามโครงการโรงเรียนพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนพลเมือง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมในการแก้ไข จัดการปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามหลักค่านิยมหลักการรูปแบบและกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย และเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว จะร่วมกันนำเสนอนขยายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นายวัชรินทร์กล่าว.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน