ประจวบฯ จัดงาน “Amazing Abundant Sea”ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านทุ่งน้อย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดงาน“Amazing Abundant Sea: Amazing Thailand” กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งน้อยสืบสานอัตลักษณ์การประมงยั่งยืน”ที่ชายหาดบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี น.ส.ดรณภา สุกกรี กรรมการบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัทแมสต์ ฮิวแมน จำกัด (MAST Human) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย น.ส.สุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการ การตลาดภาคกลาง ททท. นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ, นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอกุยบุรี, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), กองบังคับการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.), กิจการเพื่อสังคม แมสต์ ฮิวแมน, สมาคมนางฟ้าใจดี, หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวชุมชนบ้านทุ่งน้อยร่วมงาน พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามเป็นสักขีพยานที่ชุมชนบ้านทุ่งน้อยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสู่ท้องทะเล

สำหรับงาน“Amazing Abundant Sea @ บ้านทุ่งน้อย”กิจการเพื่อสังคมแมสต์ ฮิวแมน (MAST Human) จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบูรณาการความร่วมมือของจังหวัดประจวบฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ อบต.เขาแดง ชุมชนประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย เยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่และเยาวชนจากสิงห์อาสา อันเป็นโครงการที่เป็นแบบอย่างของใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแรงผลักดันในการป้องปรามปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร และการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชน ภายใต้ concept ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการบริโภคอาหารทะเลอย่างรับผิดชอบ คือ “กินด้วย อนุรักษ์ด้วย ต้องช่วยกัน”

ภายในงานมีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความบันเทิง เช่น กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด การทำบ้านปลา (ซั้งกอ) โดยวางบ้านปลาในทะเลจำนวน 10 จุด การปล่อยลูกปูจากธนาคารปูม้าบ้านทุ่งน้อย ลงสู่ทะเล การปล่อยลูกหอยแครง หอยตลับลงสู่แปลงแพร่พันธุ์หอยของชุมชน กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาชญากรรมคดีพิเศษและการค้ามนุษย์ โดยวิทยากรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เทศกาลอาหารทะเล และดนตรีริมชายหาด พบกับวงดนตรีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลครบหมดทุกกิจกรรม จะได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้มีส่วนช่วยในการปกป้องทรัพยากรทางทะเล (Marine Conservation Hero)

โดยในวันที่ 4 พฤศิกายน 2566 มีการเสวนาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบ้านทุ่งน้อยให้เป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็ง ที่ใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างคุณค่าเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การป้องปรามอาชญากรรมและปัญหาการค้ามนุษย์ โดยยังคงอัตลักษณ์ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนจาก อบต.เขาแดง ผู้แทนชุมชน และผู้ดำเนินรายการ น.ส.นฐพร บุญยะกร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษรักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และปิดท้ายด้วยดนตรีริมหาด กับพี่ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ในเวลา 19.00 – 20.30 น. ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Amazing Abundant Sea @ บ้านทุ่งน้อย ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายนนี้ ณ ชายหาดบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่าย

ด้านนายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดประจวบฯ และ ททท. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายประชาชนที่มุ่งทิศทางการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในระดับฐานรากที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและมีความปลอดภัย โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการท่องเที่ยว ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพราะทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวร่วมกัน สามารถส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับลูกค้าได้อย่างประทับใจ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน นำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้ ชุมชนประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย นอกจากจะเป็นชุมชนประมงเก่าแก่ที่นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อปู ปลา อาหารทะเลสด ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป นำไปประกอบอาหาร นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมชุมชนประมงพื้นบ้าน โดยติดต่อให้ชุมชนประมงพื้นบ้านทุ่งน้อยเป็นผู้นำเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย.

ข่าวแนะนำ