เทศบาลหัวหิน มอบป้าย “Clean Food Good Taste” ให้โรงเรียนนายสิบทหารบก

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 ให้แก่โรงประกอบเลี้ยง โรงเลี้ยง โรงเรียนนายสิบทหารบก และร้านค้าอุทยานราชภักดิ์ จำนวน 12 แห่ง ที่แหล่งสมาคมโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มีพันเอก (พิเศษ) ยงยุทธ หาญสมศรี รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก พันโทหญิงสุชาดา พันธุ์จบสิงห์ ผู้บังคับหน่วยตรวจโรคโรงเรียนนายสิบทหารบก และข้าราชการทหารโรงเรียนนายสิบทหารบก เข้าร่วมในพิธีรับมอบ

ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางด้านกายภาพ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และตรวจประเมินทางด้านแบคทีเรียด้วยชุดน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น ในตัวอย่างอาหารภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร ปรากฏว่าโรงเรียนนายสิบทหารบก มีโรงประกอบเลี้ยง 1 แห่ง และโรงเลี้ยง 8 แห่ง ได้รับการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ การตรวจสถานที่ การประกอบอาหาร การเก็บรักษาภาชนะ ผู้ประกอบอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร เทศบาลเมืองหัวหินจึงได้มอบป้าย Clean Food Good Taste “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนางานด้านสุขาภิบาล อีกทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการ.

ข่าวแนะนำ