ประจวบฯ ส่งมอบปลากะตักแห้งร่วมโครงการส่วนพระองค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายนิติ วิวัฒน์วานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ มอบหมายให้นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนให้กับผู้แทนกองทัพเรือ โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสมาคมประมงในจังหวัดประจวบฯ ร่วมในพิธี เพื่อนำไปพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป โดยปีนี้มีหน่วยงานที่ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ได้แก่ สมาคมชาวประมงบางสะพาน จำนวน 1,500 กิโลกรัม สมาคมชาวประมงประจวบคีรีขันธ์ 214 กิโลกรัม และสมาคมประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ 386 กิโลกรัม รวมเป็นปลากะตักแห้ง 2,100 กิโลกรัม จากนั้นได้มีการปล่อยรถบรรทุกปลากะตักแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งกองทัพเรือจะนำไปส่งมอบโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2538 ทรงทอดพระเนตรพสกนิกรที่ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนขึ้น โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการในเบื้องต้น และต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับการดำเนินโครงการต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้เป็นปีที่ 28 ของกิจกรรมนี้.

ข่าวแนะนำ