ประจวบฯ จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก สร้างความตระหนักในการฟื้นฟู

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2567 (World Wetlands day 2024) ภายใต้หัวข้อ“พื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ Wetlands and Human Wellbeing”มีนายเชตุ จันทร์ถิ หัวหน้างานแผนงานและโครงการ/งานประชาสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดประจวบฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยผู้ร่วมงานและเยาวชนในพื้นที่ประมาณ 300 คน ให้การต้อนรับที่ ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัวพรุแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง สร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้าง ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดประจวบฯ มีกิจกรรมเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการของชุมชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง

ทั้งนี้ประเทศไทยได้ลงนามเข้าร่วมเป็นภาคี“อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ”เป็นลำดับที่ 110 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2541 ซึ่งได้ริเริ่มขึ้นจากความร่วมมือของนานาชาติ ในการยกร่างและลงนามรับรองอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน เพื่อยับยั้งการสูญหายของทรัพยากรชีวภาพที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน โดยสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้เริ่มดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศภาคีของอนุสัญญาจัดงานเฉลิมฉลองวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2540 และในปี 2567 มีธีมสำหรับรณรงค์วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก คือ“Wetlands and Human Wellbeing”ซึ่งหมายถึง“พื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์” โดยจังหวัดประจวบฯ มีแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์ และพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ต่อไป.

ข่าวแนะนำ