กลุ่มเหล็กสหวิริยา จับมือชุมชนพัฒนาบางสะพาน ตามแนวทาง ESG

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับบริษัทในเครือฯ ผู้แทนเครือข่ายธนาคารชุมชน และสภาผู้นำชุมชน เครือข่ายประมง เครือข่ายการศึกษา ร่วมกันจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยา ปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า กลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้เข้ามาประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอบางสะพาน มาเป็นเวลายาวนานถึง 30 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาดังกล่าว สิ่งที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและนำพาความเจริญทางเศรษฐกิจมาสู่พี่น้องอำเภอบางสะพาน นั่นก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบางสะพานอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เรียกว่า ESG ซึ่ง ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1. Environment ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม 2. Social การจัดการความสัมพันธ์ และมีการสื่อสารกับลูกจ้าง ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือโดยรวมเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3. Governance การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักแห่งธรรมาภิบาล โปร่งใส เชื่อถือได้ โดยแนวคิด ESG นี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น กลุ่มเหล็กสหวิริยาจึงได้จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยา ปี พ.ศ.2567 ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อชุมชนผ่านนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทาง ESG ผ่านเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่บางสะพาน นอกจากนี้ มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย และงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอบคุณที่ให้การสนับสนุนชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพานมาโดยตลอด อีกทั้งได้นำแนวทาง ESG คือความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านการกำกับดูแล มาขับเคลื่อนผ่านโครงการต่างๆ เพื่อไปสู่การพัฒนาองค์กรและชุมชนบางสะพาน ให้เกิดความยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอำเภอบางสะพาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

หลังจากนั้นมีเวทีเสวนาโดยตัวแทนจากผู้แทนเครือข่ายธนาคารชุมชน และสภาผู้นำชุมชน เครือข่ายประมง เครือข่ายการศึกษา เพื่อให้นำข้อมูลมานำเสนอความต้องการเพื่อใช้ในการในการขับเคลื่อนแนวทาง ESG ให้มีความคืบหน้าต่อไป.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ