หลายหน่วยงาน บูรณาการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย เดินทางมาเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตำบลช้างแรก อ.บางสะพานน้อย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนางวาสนา บุญจันทรานุรักษ์ พัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย มีนายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก นายธนวัฒน์ ชื่นชอบทรัพย์ กำนันตำบลช้างแรก นายนันทปรีชา คำทอง สมาชิกสภาเกษตรกร เขตอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมบริหารสมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ภาคีหน่วยงานส่วนราชการในอำเภอ อาทิ เกษตรอำเภอ ประมง สาธารณสุข กศน. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าคณะอำเภอ ตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน บริษัท พีพีกรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ประชาชนในตำบลช้างแรกทุกหมู่บ้าน

โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้า มีการตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อรวบรวมจัดเป็นถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางในระดับอำเภอต่อไป การจัดโครงการนี้ได้ใช้พื้นที่ศาลาประชาคม บ้านช่องลม หมู่ 8 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่นำร่อง.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ