อบต.อ่างทอง จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายอำนวย จันทร์เจ็ก รองนายก อบต.อ่างทอง เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2567 ที่ห้องประชุม อบต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายสนม มณีแดง ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลอ่างทอง นายอนุกูล สิงห์เล็ก ท้องถิ่นอำเภอทับสะแก น.ส.สุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ วิทยากร “โครงการต้นกล้าไร้ถัง” บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) นายชลิต เพชรดี กำนันตำบลอ่างทอง นายธานินทร์ บุญนี ปลัดอบต.อ่างทอง น.ส.ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล รองปลัด อบต.อ่างทอง นายอภินัทธ์ นิลสุข นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมสมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสถานศึกษา ร่วมลงนาม

น.ส.ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล รองปลัด อบต.อ่างทอง กล่าวว่าในนามคณะผู้จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2567 โครงการนี้มีเป้าหมายในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ กับสำนักงานท้องถิ่นอำเภอทับสะแก วัดวังยาง วัดทุ่งพุฒิ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านวังยาง โรงเรียนวัดหนองหอย ชมรมผู้สูงอายุตำบลอ่างทอง สภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่างทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับสะแก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) วิทยากรบรรยาย “โครงการต้นกล้าไร้ถัง” บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) อบต.อ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลอ่างทอง ในการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง เพื่อจัดทำนวัตกรรมท้องถิ่นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่ออบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางแบบ 3Rs เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ส่งเสริมกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

ข่าวแนะนำ