PPPGC เริ่มกิจกรรม “แปลงปลูกผักเด็กพอเพียง ในชุมชน”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 น.ส.ศิริกัลยา ศุนาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร น.ส.สุภามาศ แสงฤทธิ์ หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตัวแทนบริษัท พีพีพี กรีนคอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมแปลงปลูกผักเด็กพอเพียง ในชุมชน ครั้งที่ 1/10 ภายใต้โครงการ “PPP Green Space : พื้นที่ผักกินได้” และเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการพีพีพีจับมือพี่ๆ สอนน้อง ที่เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปลายปี 2566 โดยวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม “แปลงปลูกผักเด็กพอเพียง ในชุมชน” ครั้งนี้ เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างที่ไม่ใช้สารเคมี, สร้างและแบ่งปันแนวทางการออมสร้างรายได้, การนำวัสดุเหลือใช้โรงงานใช้ประโยชน์ และต้องการสื่อให้เห็นถึงการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเติมเต็มความรู้ให้เด็กๆ รวมทั้งความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่จะให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เด็กๆ ในชุมชนละแวกข้างเคียง ได้แก่ หมู่ 5 บ้านหินปิด ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีอาสาสมัครเด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมและพร้อมเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้.

มานพ ฟูเฟื่อง…รายงาน

ข่าวแนะนำ