เกษตรจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2/2567 ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านมะเดื่อทอง หมู่ 5 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก กล่าวต้อนรับ นายสะอาด อนุกูลประชา นายก อบต.เขาล้าน นายชัยนรินทร์ นิลธนาเกียรติ สจ.เขตอำเภอทับสะแก นายทวีศักดิ์ จุลเนียม เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ฯ กล่าวแนะนำสถานที่ พร้อมด้วยนายโกสินทร์ สุนทรโสภา เกษตรอำเภอทับสะแก หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำในพื้นที่ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน กว่า 200 ราย

ทั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการแก่เกษตรกร ภายในงานมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ผ่านสถานีเรียนรู้ทั้ง 4 สถานี ดังนี้ สถานีเรียนรู้ที่ 1 ปราบศัตรูให้อยู่หมัด : การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยสารเคมีตามหลักวิชาการ สถานีเรียนรู้ที่ 2 ชีววิธีดีกว่าที่คิด : การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยชีววิธี สถานีเรียนรู้ที่ 3 ตะลุยถิ่นมะพร้าว : เทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวเพื่อการทดแทน และสายพันธุ์มะพร้าวกะทิเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สถานีเรียนรู้ที่ 4 พืชแซมสู้โลกร้อน การปลูกพืชแซม เสริมรายได้และลดโลกร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเครือข่ายในพื้นที่อีกด้วย.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

ข่าวแนะนำ