เทศบาลหัวหิน รับรางวัลเมืองคาร์บอนต่ำและรู้สู้ภัยพิบัติระดับประเทศ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ปี 2566 เชิดชูเกียรติ 35 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ แลกเปลี่ยนแนวคิด โชว์ผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ยกระดับศักยภาพท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ มีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ที่ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหัวหินได้รับรางวัลระดับเมืองคาร์บอนต่ำและรู้สู้ภัยพิบัติ (Challenge Low Carbon and Resilient City) ประเภทเมืองที่มีประชากรตั้งแต่ 20,000 คนขึ้นไป การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ปี 2566 และเข้ารับรางวัลจากนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วม ให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ โดยพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งยังต่อยอดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่เมืองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเมือง พร้อมรับภัยพิบัติ เมืองขจัดมลพิษ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดความเข้มข้นของการจัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Green City, Eco City และ Resilient City เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเมือง และเป็นเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเมืองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ ปลอดภัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองการจัดการขยะ น้ำ และคุณภาพอากาศที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมือง และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ทั้ง 3 ระดับ จำนวน 29 แห่ง ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับรางวัลระดับ 3 เมืองคาร์บอนต่ำและรู้สู้ภัยพิบัติ ประเภทเมืองที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่ 20,000 คนขึ้นไป.

ข่าวแนะนำ