อบต.อ่างทอง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา พัฒนาวัดและชุมชน

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายก อบต.อ่างทอง มอบหมายให้นายอำนวย จันทร์เจ็ก รองนายก อบต.อ่างทอง นายธานินทร์ บุญนี ปลัด อบต.อ่างทอง น.ส.ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล รองปลัด อบต.อ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกับนายชลิต เพชรดี กำนันตำบลอ่างทอง นายประชุม เสือเหลือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านโคกตาหอม พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา พัฒนาวัด ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ ที่วัดถ้ำเขาไม้รวก หมู่ 9 บ้านโคกตาหอม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

อบต.อ่างทอง จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา พัฒนาวัด ชุมชนขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ทําให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ตลอดจนการบําเพ็ญประโยชน์ที่ดําเนินการโดยข้าราชการ พนักงานของ อบต.อ่างทอง กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด และร่วมมือกับประชาชนในตําบลอ่างทอง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน ทางสาธารณะ ในที่พักอาศัยของตนให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา อีกทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการขัดเกลาจิตใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ ในการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสาได้แบ่งปันความรู้ความสามารถ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชน และเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ซึ่งวัดถ้ำเขาไม้รวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เนื่องจากมีถ้ำค้างคาวและติดชายหาดทะเล นอกจากนี้ อบต.อ่างทองยังจัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อรับซื้อขยะจากชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อร่วมลดปริมาณขยะในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นขวด พลาสติกต่างๆ รวมถึงกระดาษ รวมทั้งการคัดแยกขยะจากต้นทาง.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

ข่าวแนะนำ