ประจวบฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ในโอกาสนี้ได้รับเมตตาจากพระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดประจวบฯ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เห็นชอบและกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 12 ครั้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดให้ทุกอำเภอหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันที่ 28 ของเดือน.

ข่าวแนะนำ