ประจวบฯ มอบประกาศนียบัตรให้เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด และระดับประเทศ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัด มอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้และแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 12 ประเภท ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น ในโอกาสประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน มีนายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมา มีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน

เกษตรกรดีเด่นที่ได้รับรางวัลและได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 12 ประเภท ประจำปี พ.ศ.2566 ในระดับจังหวัด ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และแปลงใหญ่ดีเด่น นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2566 นี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำไร่ ที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนั่งคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อีกด้วย คือนายชาญชัย ธนะกมลประดิษฐ์ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้และแปลงใหญ่ ที่ชนะการประกวด ประจำปี 2566 ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ ได้ดำเนินการประกวดคัดเลือก จำนวน 12 ประเภท แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของเกษตรกรและกลุ่มต่างๆ รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งในระดับตนเองและในระดับกลุ่ม มีการปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการฟื้นตัวจากวิกฤติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าภาคการเกษตรของจังหวัดมีความเข้มแข็ง มั่นคง และขยายผลต่อไปได้ จึงขอชื่นชมผู้ที่ชนะการประกวดทุกท่าน โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ระดับประเทศติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาคการเกษตร และเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

ข่าวแนะนำ