ข่าวสังคม

วันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เอสวีแอลกรุ๊ป พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างความสามัคคีคนในชาติ จัดโดยทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชนที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง และสนับสนุนบทบาทของผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผลักดันการพัฒนาจากภายในชุมชนเอง สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาจิตสำนึกร่วมกัน ในลักษณะของการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ พัฒนาพื้นที่อาคารธนาคารปูม้าบ้านต้นทองหลาง และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล ทั้งนี้ เอสวีแอลกรุ๊ป ได้มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ