ประจวบฯ เตรียมจัดงานแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ ร.4 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ รักษาการผู้อำนวยการฯ ร่วมแถลงข่าว และมีนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นายนพดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัด พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียน ผกก.สภ.เมืองประจวบฯ น.อ.สมเกียรติ เกาะคู ผู้แทน ผบ.กองบิน 5 นางศรีสุลักษณ์ เจียมเจิม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ นางประภัยทอง ปี่แก้ว รองนายก อบต.คลองวาฬ ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ ห้องนวลจันทร์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ บ้านหว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและพระปรีชาสามารถ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพรวมของการจัดงานแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติฯ ว่าเมื่อ 155 ปีที่ผ่านมา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารค ที่บริเวณหาดหว้ากอ เพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปรากฏการณ์นี้พระองค์ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าก่อนถึง 2 ปี คือทรงคำนวณไว้ตั้งแต่ปี 2409 ครั้นถึงวัน เวลา และสถานที่ ก็เกิดปรากฏการณ์อุบัติขึ้นจริง ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าว คืออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และวันที่ 18 ตุลาคม 2562 พระองค์ได้รับสมัญญาว่า “พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช” ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เห็นความสำคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับองค์ในหลวงรัชกาลที่ 4 และให้ความสำคัญในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

สำหรับการจัดกิจกรรมแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป พบกับความตื่นตา ตื่นใจกับชุดการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 5 องค์ คือ องค์ที่ 1 พระราชประวัติ องค์ที่ 2 พระราชกรณียกิจ The Second King พระราชทานชื่อเมืองประจวบคีรีขันธ์ การกำหนดเวลามาตรฐานเหตุการณ์สำคัญ องค์ที่ 3 สุริยุปราคาบ้านหว้ากอ องค์ที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงวางรากฐานทางวิทยาศาสตร์ โบราณสถานที่ตั้งกล้องโทรทรรศน์ของนักดาราศาสตร์ต่างชาติที่ร่วมสังเกตการณ์ องค์ที่ 5 พระมหากษัตริย์กับหว้ากอ

ด้านนางวนิดา พิมอุบล รักษาการผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ กล่าวถึงกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม ในงานประกอบด้วย 1) การแสดงแสง สี เสียง 2) นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่ 4 พระราชกรณียกิจ พระปรีชาญาณ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การพัฒนาปฏิทินที่มีความแม่นยำสูงกว่าปฏิทินราชการ การคำนวณสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย 3) นิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศและเครือข่าย รวม 9 แห่ง 4) กิจกรรมสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ แรลลี่วิชาการ จำนวน 4 สถานี 5) ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 39 “ตามรอยพระยุคลบาท พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 6) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ระดับประเทศ 7) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ 8) การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “จากจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์ไทย สู่โลกใบใหม่ของอนาคต” 9) การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษา สังกัด สกร. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.

บุญมา ลิบลับ….รายงาน

ข่าวแนะนำ