หัวหินจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 131 ปี

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 131 ปี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยในช่วงเช้ามีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล อ่านสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2566 ระดับอำเภอ

วันที่ 10 สิงหาคม 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บ้านเกาะ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงถือเป็นจุดกำเนิดในการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

แม้การปกครองท้องที่ในระดับตำบลและหมู่บ้านจะเป็นหน่วยปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน่วยการปกครองในระดับอื่น เนื่องจากตำบลและหมู่บ้านเป็นหน่วยปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ถึงแม้บริบทของสภาพสังคม การเมืองการปกครองจะเปลี่ยนไป กำนันและผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน จึงกล่าวได้ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็งจากระดับฐานราก ให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี หมู่บ้าน ตำบลมีความมั่นคงปลอดภัย.

ข่าวแนะนำ