คณะกรรมการประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่สามร้อยยอด

วันที่ 18 กันยายน 2566 พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานคณะกรรมการ พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะกรรมการบริหารกลาง พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 15 พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนกลาง พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหนกลาง เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดประจวบฯ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2566 ที่วัดตาลเจ็ดยอด หมู่ 4 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมนต์ชัย หนูสาย นายอำเภอสามร้อยยอด นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต มีเป้าหมายเพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นและมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ปฏิบัติทั้ง 8 อำเภอ 48 ตำบล 435 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเป้าหมายที่เป็นหมู่บ้านยั่งยืน 48 หมู่บ้าน ดำเนินการตามเกณฑ์พื้นฐาน 8 ข้อ ในลักษณะ Quick Win ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย และทำกิจกรรมพัฒนาที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมที่เสียสละ มีจิตอาสาและน้อมนำการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและขยายผลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ได้กำหนดเป้าหมายอำเภอละ 1 โครงการ รวม 8 โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์แล้วเช่นกัน

หลังจากนั้นคณะสงฆ์และผู้ร่วมกิจกรรม ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกผัก ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตาลเจ็ดยอด บูธกิจกรรมสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ มอบรถเข็นและแพมเพิร์สสำหรับผู้ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด จากนั้นร่วมกันปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ที่บริเวณหน้าอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

ข่าวแนะนำ