ธ.ก.ส. ปลูกต้นไม้ลดก๊าซเรือนกระจก โครงการ “ยกระดับธนาคารต้นไม้ สู่ Carbon Neutrality”

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ “ยกระดับธนาคารต้นไม้ สู่ Carbon Neutrality” ที่ชุมชนบ้านทางสาย หมู่ 9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายทรงพร ยองใย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก, นางวิภารัตน์ สัมนักษร ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย น.ส.สมหญิง ปานทอง นายก อลต.ธงชัย พนักงาน ธ.ก.ส. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

นายทรงพร ยองใย ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 มุ่งเน้นการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำรัส ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีธนาคารต้นไม้ทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น 6,842 ชุมชน มีสมาชิกทั้งประเทศ 120,000 ราย ต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 12 ล้านต้น ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา โครงการธนาคารต้นไม้มีการพัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ โดยกระบวนการยกระดับโครงการธนาคารต้นไม้สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน : Carbon Neutrality มีกลไกเครือข่ายธนาคารต้นไม้ภาคตะวันตก 8 จังหวัด เป็นหลักในการขับเคลื่อน ได้กำหนดกิจกรรมในการขับเคลื่อน 6 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน สำหรับวันนี้ที่จัดขึ้น ณ บ้านทางสาย หมู่ 9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นต้นแบบชุมชนธนาคารต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ร่วมกิจกรรม 100 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ 500 ต้น

น.ส.นันทกานต์ เทียนเพชร นักพัฒนาชุมชนต้นแบบธนาคารต้นไม้บ้านทางสาย กล่าวว่า หมู่บ้านทางสายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ทีมงานผู้นำของหมู่บ้านทางสายตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงชักชวนแนะนำทุกพื้นที่ในหมู่บ้านเครือข่ายของเราให้มาปลูกต้นไม้ เราทำโดยไม่เคยหวังผลว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการปลูกต้นไม้ แต่เมื่อเราทำความดีเหล่านั้น กลายเป็นสิ่งตอบแทนด้วยการที่เราสามารถขายเรท หรือขายเครดิตคาร์บอนได้ในอนาคตได้ และตอนนี้บ้านทางสายได้วัดปริมาตรต้นไม้ส่งไปกลับให้กับธนาคาร ธกส. เรียบร้อยแล้ว น่าจะขายเครดิตได้ประมาณ 50,000 บาท เป้าหมายเรา คือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน แล้วเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ให้สมาชิกทุกท่านคำนวณว่ารับนักท่องเที่ยว 1 คน 1 ทริปที่เราพาไป เราปล่อยคาร์บอนออกไปเท่าไหร่ และเราสามารถมาชดเชยกันได้อย่างไร เรากำลังจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในเรื่องของคำนวณ แม้กระทั่งไฟนีออน 1 หลอด ปล่อยออกมาเท่าไหร่ และเราจะเอาคำนวณอย่างไรให้สมดุลกัน ระหว่างสิ่งที่เราปล่อยออกไป กับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในพื้นที่นี้

น.ส.นันทกานต์ กล่าวอีกว่า เชิญชวนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว หากไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการชุมชนและการปลูกต้นไม้ การทำธนาคารต้นไม้ดีอย่างไร และวิธีการ หรือมีแนวทางอย่างไร เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพราะเรามีเครือข่ายหลายเครือข่ายที่สามารถจับมือเดินกันไปพร้อมๆ กันได้ ทั้งชี้แนะให้แนวทางได้.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ