มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล นำนักศึกษาเก็บขยะชายหาด

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสารักษ์ทะเล ที่ชายหาดบ้านเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ ศรีเนตร อาจารย์ประจำวิชาหลักการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ปรึกษาโครงการ นายชีพ สุกสี นายนิด สุขศิริ สท.หัวหิน นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน นายประเสริฐ แตกช่อ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยอาสาสมัครกลุ่มรักษ์ทะเลยิ่งชีพหัวหิน นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาคพิเศษ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาคปกติ จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดวัดเขาเต่า และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ ศรีเนตร กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน ชุมชน และกลุ่มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการ สร้างประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะ ช่วยลดปริมาณขยะในทะเลและชายหาด สร้างจิตสำนึกภายใต้ความเสียสละของการเป็นผู้มีจิตอาสา และมีส่วนร่วมกับชุมชนสังคมภายนอก ก่อนจะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บขยะบริเวณชายหาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566.

ข่าวแนะนำ