ประจวบฯ ปล่อยแถวกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ, ทหาร, หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการคลัง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสำคัญมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บ่อนการพนัน ตรวจตราการครอบครองและพกพาอาวุธปืน สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการและอาชญากรรมต่างๆ

สำหรับจังหวัดประจวบฯ ได้เร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ การติดตามและรายงานผล เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยเปิดปฎิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย การตรวจตรา หาข่าวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน ผู้มีอิทธิพล ตลอดจนสถานบริการและสถานบันเทิงที่กระทำผิดกฎหมาย และเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่ฝ่าฝืนในทันที.

ข่าวแนะนำ