คุมประพฤติประจวบฯ จัดโครงการสานสัมพันธ์เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายบุญรัตน์ จูอี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายรณกร พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวสันต์ เกรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในนามของผู้จัดโครงการ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธาน อสค.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ร่วมโครงการ

กรมคุมประพฤติ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ และการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการคุมประพฤติ ได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดี และกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ตามแนวคิดการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง จึงได้มีโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ศาลให้โอกาสรอการลงโทษ โดยกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และผู้กระทำผิดที่ศาลมีคำสั่งให้บำบัดยาเสพติด มีความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เสริมสร้างแรงจูงใจให้เลิกสารเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคม

โครงการนี้เป็นรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติ จำนวน 40 คน มีการบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการในพระราชดำริ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่การจัดโครงการจากอุทยานแห่งชาติหาดวนกร.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

ข่าวแนะนำ